تماشاخانه ایرانشهر

تماشاخانه ایرانشهر

آیین نامه تماشاخانه ایرانشهر

مقدمه :
بر اساس مندرجات اساسنامه مؤسسه فرهنگی و هنری ایران شهر و با امید و استعانت از ایزد منان در جهت اهداف عالیه و پیشبرد
و نقش اعضاء هیئت مدیره در خصوص اجراهای متعدد و ماندگار و تأثیر گذار، فرهنگ و اشاعه ی آن در سطح شهر و شهرستان های مختلف کشور
و احیاناً خارج از مرزهای ملی- آئین نامه اجرایی تماشاخانه ایران شهر در ۲ فصل و ۲ تبصره در سال ۱۳۸۹ تحریر گردید.
امید است با لطف و مرحمت الهی اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل بتوانند
با توجه به نقش سازنده خود کمک هر چند کوچک در بسط و اشاعه فرهنگ داشته باشند.

« فصل اول »

الف – اهداف
اهداف آئین نامه اجرایی ایران شهر به شرح زیر می باشد:
۱- سازماندهی نمایش ها در تالارهای نمایشی ایران شهر.
۲- ایجاد تنوع نمایش ها با هدف جلب مخاطب در تماشاخانه ایران شهر .
۳- کوشش برای تأمین و حفظ منافع ذی نفعان قلمرو نمایش و مخاطبان تئاتر.
۴- عدالت محوری در تخصیص سالنهای تماشاخانه به گروه های نمایشی.
۵- گرد آوری و پردازش اطلاعات برای بهبود و ارتقاء سطح کیفی آثار نمایشی.

ب – وظایف

۱- اجرای مفاد آئین نامه اجرایی ایران شهر.
۲- بررسی وضعیت آثار نمایشی در تماشاخانه و نظارت بر نحوه اجرای آنها در چارچوب اهداف این آئین نامه .
۳- ثبت قرارداد های نمایشی ما بین نمایندگان گروههای اجرایی و مدیریت تماشاخانه و نظارت بر حسن اجرای آنها .
۴- رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به تخلفات احتمالی مجریان نمایش که در حین کار با مسئولین سالن ها صورت گرفته باشد.
۵- داوری در صورت بروز اختلاف مابین طرفین قراردادها .
۶- گردآوری اطلاعات فروش روزانه نمایش ها برای تنظیم گزارش هفتگی و ماهیانه به مدیریت مجموعه تماشاخانه ایران شهر .
۷- بررسی و برنامه ریزی برای افزایش ضریب بهره دهی از ظرفیت سالنهای نمایش .
۸- نظارت بر نحوه اجراء و میزان فروش نمایش ها در طول اجراء.

« فصل دوم»

الف: مقررات اجرایی نمایش ها

۱- نمایشنامه هایی میتوانند در سالنها ی مجموعه ایران شهر به اجراء در بیایند که از سوی اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی مجوز اجراء دریافت کرده باشند.
۲- کارگردان هر نمایشنامه متعهد می شود که نمایشنامه را به اجراء درآورد که از سوی اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی مجوز اجراء گرفته باشد.
۳- کارگردان هر اثر نمایشی می بایست پیش از هر اقدامی جهت اجرادر تماشاخانه یک نسخه از نمایشنامه به همراه درخواست کتبی خود را مبنی بر اجرای نمایش مورد نظر به مدیریت مجموعه اعلام و در صورت موافقت ،ارزیابی کیفی از اجراء در مجموعه ایران شهر به عمل آمده ، به کارگردان ابلاغ خواهد شد.
۴- مسئولیت قانونی تغییر در متن نمایشنامه یا در اجرا با کارگردان بوده و مدیریت تماشاخانه به هیچ وجه مسئولیت قانونی در این زمینه نخواهد داشت.
۵- هراجرایی درسالن ها نیازمند هماهنگی بین بخش های مختلف با مدیریت تماشاخانه ی ایران شهر می باشد.
۶- مدیریت تماشاخانه در صورت صدور مجوز اجراء از سوی اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی حق دخل و تصرف در متن نمایشنامه و یا دخالت در نحوه اجراء را ندارد و ملزم می باشد تا نهایت همکاری با مجریان طرح و کارگردان نمایشنامه های دارای مجوز را بنماید.
۷- میزان درصد از فروش بلیط نمایشهای اجراء شده با هماهنگی طرفین انجام خواهد شد.
۸- هر نمایش نامه و نمایشی که مجوز اجراء از سوی اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی داشته باشد درصورت موافقت مدیریت تماشاخانه ی ایران شهر حداقل بمدت دو هفته در سالن مورد درخواست گروه نمایش اجراء خواهد شد .
۹- چنانچه نمایش دو هفته اجرا شود و فروش آن از کف تعیین شده پایین تر باشد مدیریت سالن مختار است اجرای نمایش را لغو و نمایش دیگری را جایگزین نمایند. مقدار این سقف ( کف فروش و تماشاچی ) بعد از دوهفته اجراء اشغال بودن ۵۰% ظرفیت تماشاخانه یا ۴۰% فروش گیشه می باشد.
۱۰-طبق توافق اولیه کارگردان با مدیریت تماشاخانه در مورد تعداد صندلی های مورد نیاز که قبلاً جهت اجرای نمایش تنظیم گردیده کف فروش و تماشاگر محسوب می شود.
۱۱- چنانچه نمایشی بمدت دو هفته اجراء شود و فروش آن از کف تعیین شده پایین تر نباشد بمدت یک هفته دیگر تمدید خواهد شد. بدیهی است این روال تا زمانی ادامه می یابد تا نمایش از کف فروش و تماشاگر نزول نماید. در این صورت مدیریت تماشاخانه طبق ماده ۹ همین فصل عمل خواهد کرد.
۱۲- چنانچه هر نمایشی از سوی مخاطبان مورد استقبال قرارگیرد بنابه صلاحدید مدیریت می تواند همچنان بر روی صحنه باقی مانده و اجرای آن تمدید گردد.
۱۳- طرف دوم قرارداد ( کارگردان یا نماینده گروه نمایش ) موظف اند با مدیریت تماشاخانه همکاری لازم را داشته و پس از اتمام نمایش در اسرع وقت نسبت به جمع آوری دکور صحنه و آکسسوار نمایش اقدام نمایند.

« تبصره ماده ۱۳ »

در صورتیکه طرف دوم در زمان مقرر شده اقدام به جمع آوری وسایل خود ننماید و موجب اخلال در نظم تماشاخانه و مانع اجرای نمایش گروه آتی باشد مدیریت تماشاخانه اختیار دارد ۱۰% از مبلغ حق قانونی طرف دوم کسر نماید و مابقی را پرداخت و وسایل را به بیرون از مجموع منتقل نماید و بدیهی است حفاظت ونگهداری وسایل از عهده مدیریت تماشاخانه ساقط می باشد.
۱۴- چنانچه در طول اجرا خسارتی از طرف گروه اجرایی در تماشاخانه ایجاد شود،کارگردان موظف به جبران خواهد بود.بدیهی است تسویه ی نهایی با گروه مشمول جبران خسارت می باشد.
۱۵- چنانچه هر گونه اختلافی ما بین مدیریت تماشاخانه و کارگردان نمایش بوجود آید حَکَم قرارداد نماینده خانه ی تئاتر و اداره کل هنرهای نمایشی خواهد بود که حکم آنها نافذ و معتبر و قطعی و غیر قابل تغییر و لازم الاجرا می باشد.

« تبصره ماده ۱۵ »

مدت تصمیم گیری و صدور رأی از سوی حَکَم حداکثر ۳ روز کاری تعیین می گردد.
۱۶- طرفین قرارداد در هنگام اختلاف و قبل از صدور رأی حکم به هیچ عنوان حق ندارند با اعمال و رفتار غیر قانونی و غیر اخلاقی موجبات صدمات مالی و معنوی به یکدیگر شوند.
۱۷- این آئین نامه به منزله ی قرارداد رسمی می باشد .
الف- مدیریت تماشاخانه طرف اول قرارداد است .
ب – کارگردان نمایش طرف دوم قرارداد خواهد بود .
۱۷- طرف اول قرارداد جهت تبلیغات نمایشهایی که در تماشاخانه به اجرا در می آیند تعداد ۱۰ عدد پرتابل شهری در نقاط پر تردد شهر نصب می نماید و در صورت امکان از تیزرهای تلویزیونهای شهری نیز استفاده خواهد نمود.
۱۸- این آئین نامه در دو فصل تنظیم شده و رسمی و قانونی بوده و معتبر خواهد بود بدیهی است پس از طی ۲ سال آئین نامه اجرایی فوق می تواند مورد بازنگری مجدد و اصلاح قرار گیرد.
۱۹ – در این آئین نامه ( ذیلاً ) نام نمایش ، کارگردان، درصد گروه اجرایی از فروش می بایست تعیین گردد و به امضای طرفین برسد. امضاء آن به منزله ی پذیرش کلیه ی موارد آئین نامه می باشد.
نام نمایش : کارگردان :
میزان درصد گروه اجرایی از فروش :
امضاء کارگردان امضاء مدیریت تماشاخانه

 

آدرس : خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان

ادامه
مشاهده همه
آثار برگزیده
1 ارثیه رایگان
2 شعبده باز رایگان
مشاهده همه
کتاب صوتی ها
تصویر ارثیه

ارثیه

ارثیه
تصویر شعبده باز

شعبده باز

شعبده باز

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نمایش گستر نوین هنر ایران می باشد

طراحی و تولید : گروه نرم افزاری ابتکار نوین پارس